zlecprace.pl
Jesteś tutaj: Strona główna › Regulamin
Język Niemiecki Język Polski
Regulamin

Regulamin

 Definicje

 Serwis – internetowa platforma transakcyjna prowadzona przez (dane klienta)

 Administrator – każdy, kto jest uprawniony do prowadzenia oraz administrowania usługami dostępnymi dzięki Serwisowi.

 Transakcja – proces specyficzny dla Serwisu wyłaniający najlepszą propozycję wykonania w odpowiedzi na zamieszczone w Serwisie Zlecenie.

 Komentarz – opinia co do wykonania Zlecenia.

 Konto – osobisty profil korzystającego z Serwisu.

 Login – jedyna i wyłączna nazwa konta Użytkownika przyjęta przy zakładaniu Konta.

 Pomoc – miejsce pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat działania Serwisu.

 Przedmiot transakcji – usługa, której dotyczy Zlecenie.

 Strony – użytkownicy biorący udział w Transakcji.

 Użytkownik – każdy, kto posiada dostęp do serwisowych usług dzięki spełnieniu określonych

wymagań (osoba prawna, pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot nie posiadający osobowości

prawnej).

 Zlecenie – możliwość przekazania przez Serwis zapytania ofertowego

 Propozycja wykonania – oferta Użytkownika, który chce przyjąć zlecenie i stać się Zleceniobiorcą

 Zleceniobiorca – Użytkownik, którego propozycja wykonania zlecenia została zaakceptowana.

 Zleceniodawca – Użytkownik zamieszczający Zlecenie.

 

§ 1. Wstęp

 

1. Regulamin opisuje zasady korzystania z Serwisu. Jednocześnie zawarte tu postanowienia,

załączniki oraz wszelkie prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują

prawa i obowiązki Administratora Serwisu i jego Użytkowników.

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Serwis wywiązuje się z obowiązku zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników  wdrażając szereg rozwiązań technicznych oraz proceduralnych.

 

2. Użytkownik, od czasu zarejestrowania w serwisie, jest uprawniony do wglądu oraz aktualizacji

podanych danych. W każdej chwili może też żądać usunięcia własnych danych z Serwisu, co jest

jednak równoznaczne z likwidacją konta Użytkownika.

 

3. Użytkownik nie może wykorzystywać danych innych Użytkowników do celów innych niż zawieranie i realizacja Transakcji. Jednocześnie płynne przeprowadzenie Transakcji wymaga od Użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

 

4. W trosce o bezpieczeństwo i zgodność z prawe wszelkich działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie korespondencja prowadzona za pomocą Prywatnych Wiadomości jest

archiwizowana.

 

5. We wszystkich innych niż wymienione wcześniej przypadkach Użytkownik przyjmuje do

wiadomości, iż jego dane będą udostępniane zgodnie z obowiązującą na terenie Polski ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926), zgodnie z procedurą udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

 

§ 3. Rejestracja

 

1. Rejestracja osoby fizycznej, osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej w Serwisie następuje w wyniku dobrowolnego przejścia Użytkownika przez procedurę rejestracyjną, wyłącznie poprzez uzupełnienie obowiązkowych luk formularza.

 

2. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia

 

3. Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizowanie danych w przypadku jakichkolwiek zmian.

 

4. Zakończenie rejestracji następuje poprzez otrzymanie na adres e-mail podany w formularzu

potwierdzenia pomyślności rejestracji.

 

5. Dane podane przez Użytkownika muszą być prawdziwe i aktualne.

 

6. Rejestracja następuje tylko raz. Przy kolejnych wizytach wymagane jest wyłącznie zalogowanie za pomocą hasła i loginu.

 

7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu.

 

§ 4. Użytkowanie Serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po przejściu procedury rejestracyjnej i

zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

 

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

 

3. Za materiały, które Użytkownik umieścił w Serwisie odpowiada tylko Użytkownik, zobowiązujący się przy tym do nienaruszania dóbr osób trzecich i praw autorskich. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie.

 

4. Zabronione jest korzystanie z kont przez osoby trzecie. Każdy Użytkownik może posiadać jedno

konto, chyba że Administrator zarządzi inaczej.

 

 

§ 5. Składanie Zleceń i Propozycji wykonania

 

1. Każdy może przeglądać Zlecenia Serwisu i Propozycje wykonania, ale wyłącznie zalogowani mogą czynnie uczestniczyć w jego Transakcjach.

 

2. Zlecenie winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji. Może być składane

wyłącznie przez Zleceniodawcę.

 

3. Propozycja wykonania może być składana wyłącznie przez Użytkowników starających się o status Zleceniobiorcy.

 

4. Do zakończenia Transakcji Propozycja Wykonania może być zmodyfikowana lub usunięta przez jej autora.

 

5. Zlecenie uważa się za zakończone w przypadku:

 

a) po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Zlecenia.

 

b) przed upływem zdeklarowanego czasu, kiedy Zleceniodawca zamknie zlecenie.

 

6. W przypadku, gdy materiały umieszczone w Serwisie zostaną uznane za negatywnie wpływające

na jego wizerunek, Serwis zastrzega sobie prawo do ich natychmiastowego usunięcia.

 

7. Administrator Serwisu zastrzega, że nie jest stroną Transakcji zawieranych przez Użytkowników.

 

 

§ 6. Wybór Propozycji wykonania

 

1. Zleceniobiorcą może być każdy Użytkownik, który przystąpił do Transakcji wystawiając  Propozycję wykonania zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami i którego Propozycja zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę. Serwis nie narzuca Zleceniodawcom kryteriów wyboru Zleceniobiorcy.

 

 

§ 7. System komentarzy, transakcje

 

1. W wyniku wyboru opcji „Akceptuj propozycję” dochodzi do sfinalizowania Transakcji, potwierdzonego przez Serwis odpowiednim zawiadomieniem.

 

2. Od momentu zakończenia Transakcji nie później niż w ciągu siedmiu dni Strony Transakcji powinny nawiązać kontakt. W przeciwnym wypadku każda ze stron jest uprawniona do wycofania się z Transakcji.

 

3. Realizacja Transakcji powinna zakończyć się wystawieniem wzajemnych komentarzy przez

Strony. Opinia może być pozytywna lub negatywna. Strony zobowiązują się do pełnej

odpowiedzialności za treść komentarzy, uczciwość i nie naruszanie dóbr osób trzecich. Komentarze

wyświetlane są w postaci kolorowych symboli.

 

4. Wystawienie opinii powinno nastąpić również gdy:

 

a) Zleceniobiorca po upływie 7 dni od momentu zakończenia licytacji nie uzyska wiadomości

umożliwiającej wykonanie zlecenia od Zleceniodawcy.

 

b) Zleceniodawca, z którym po 7 dniach od momentu zakończenia licytacji nie skontaktuje się

Zleceniobiorca, co uniemożliwi transakcję.

 

§ 8. Likwidacja Konta Użytkownika

 

1. Wyrejestrowanie się z Serwisu, a co za tym idzie, likwidacja konta, jest możliwe w każdym

momencie. Odbywa się to poprzez powiadomienie Administratora o woli wyrejestrowania się przez specjalny formularz dostępny w Serwisie w sekcji „Kontakt”.

 

2.Użytkownik, którego konto zostało usunięte, nie może ponownie się zarejestrować bez uprzedniej

zgody Serwisu.

 

3. W przypadku naruszenia którejś z zasad Regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony Konta. Wiąże się to z utratą praw nabytych w Serwisie.

 

4. Usunięcie Konta następuje dopiero w momencie zamknięcia wszelkich transakcji Użytkownika.

 

5. Wraz z wyrejestrowaniem Użytkownika nie podlegają likwidacji "Inne jawne dane osobowe"

oraz "Dane osobowe podawane dobrowolnie", zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 9. Obowiązki Zleceniodawcy

 

1. Rzetelny opis usług należy do obowiązków Zleceniodawcy. Ma on tyczyć się wyłącznie usługi

licytowanej, nie może służyć za reklamę, promocję serwisów lub firm.

 

2. Po zakończeniu Transakcji Zleceniodawca ma dokonać wyboru najlepszej Propozycji wykonania. Zastrzega się, że możliwe jest odmówienie akceptacji którejkolwiek z Propozycji.

 

§ 10. Obowiązki Zleceniobiorcy

 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przedstawienie rzetelnego opisu przedmiotu Propozycji wykonania. Jednocześnie powinien być gotów na realizację usługi w deklarowanym czasie.

 

2. W przypadku, gdy do wykonania zlecenia potrzebne są odpowiednie uprawnienia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich posiadania. Nie spełniający tego warunku nie może brać udziału w Transakcjach.

 

3. Nie wolno składać Propozycji wykonania w wystawionych przez siebie licytacjach ani przebijać za pomocą innych kont własnych ofert złożonych w licytacjach innych Użytkowników.

 

§ 11. Opłaty i podatki

 

1. „Cennik usług” reguluje Opłaty za usługi świadczone przez Serwis.

 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Użytkowników.

 

§ 12. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

 

1. Serwis zastrzega sobie prawo do Blokowania kont Użytkowników naruszających w sposób

nagminny zasad Regulaminu oraz plików naruszających prawo i dobro osób trzecich. Decyzja Serwisu jest ostateczna.

 

2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępniane materiały, problemy techniczne usług, w sprawach dotyczących korzystania z adresów e-mail.

 

3. Straty poniesione na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu są wyłącznie

kwestią Użytkownika.

 

§ 13. Legalność transakcji

 

1. W przypadku podejrzenia, gdy Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w

oparciu o przepisy prawa RP, Serwis zawiadamia odpowiednie organy ścigania. Jednocześnie

zastrzega udzielenie organom wszelkich informacji i historii zdarzeń związanych z Użytkownikiem, w momencie, gdy będzie to niezbędne.

 

2. Zlecenia lub Oferty noszące ślady naruszenia postanowień Regulaminu są zgłaszane

Użytkownikom Serwisu.

 

§ 14. Działania zabronione

 

1. Nie wolno umieszczać fałszywych informacji dotyczących zleceń, ani prowadzić jakichkolwiek

działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania Serwisu. W

przypadku stwierdzenia przez Serwis takich działań, Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.

 

2. Propozycje wykonania usług poza Serwisem umieszczane w tytule są zabronione.

 

3. Osoby nie będące pracownikami lub Administratorami Serwisu nie mogą korzystać w celach

reklamowych z materiałów Serwisu. Zabronione jest rozsyłania wiadomości o charakterze "SPAM".

 

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników w Serwisie HTML lub jakichkolwiek języków programowania oraz:

 

a) odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",

 

b) automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z

opisem usługi,

 

c) "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

 

d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie

otwierania lub opuszczania strony z daną licytacją,

 

e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i

manipulowanie procesem składania ofert,

 

f) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,

 

§ 15. Transakcje zakazane

 

1. Przedmiotem Zlecenia lub Propozycji wykonania mogą być tylko towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.

 

2. Nie wolno Zleceniodawcom i Zleceniobiorcom dostarczać treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204). Jednocześnie zabrania się umieszczania zleceń o podłożu erotycznym.

 

§16. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, opis i przyczynę reklamacji.

 

2. Reklamacje rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.

 

3. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w

formie pisemnej. Są one wiążące i ostateczne.

 

§ 17. Rozstrzyganie sporów

 

1. Spory związane z działalnością Serwisu, w których stroną jest Serwis, będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu.

 

§ 18. Zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin ten może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian Serwis zobowiązuje

się do powiadomienia o tym przez stosowny komunikat.

Nasi partnerzy: Pasieka dziki miód